Category Archives: News

विश्वविद्यालयस्य जालस्थलस्य परिचयपुस्तिकायाः च लोकार्पणम्

बेङ्गलूरुनगरस्य कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषदः सभाङ्गणे मेमासस्य १६ दिनाङ्ग्के प्रवृत्ते समारम्भे प्रो. के एम् कावेरियप्पमहोदयः (कार्यनिर्वहणानिर्देशकः, कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषत्) कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधिकृतस्य जालस्थलस्य (www.ksu.ac.in) अनावरणं कृतवान् । अस्मिन्नेव सन्दर्भे विश्वविद्यालयस्य परिचयपुस्तिकां प्रो. एस् सि शर्मामहाभागः (कुलपतिः, तुमकूरु विश्वविद्यालयः तथा उपाध्यक्षः, कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषत्) लोकाय अर्पितवान् । कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः … Continue reading

वार्षिकोत्सवः गीताजयन्ती च

मैसूरुनगरस्य कृष्णमूर्तिपुरे विद्यमानायां श्रीगणेशसंस्कृतज्योतिषपाठशालायां जनवरीमासस्य द्वाविंशतौ वार्षिकोत्सवः गीताजयन्त्युत्सवश्च आयोजितः । पाठाशालायाः छात्रैः कृतेन वेघोषेण प्रार्थनया च कार्यक्रमः आरब्धः । विद्वान् के पार्थनारायणः, पाठशालायाः प्राचार्यः, सर्वान् स्वागतीकृतवान् । सभायाः आध्यक्ष्यम् ऊढवान् स्ंस्कृतशिक्षणनिर्देशनालयस्य निर्देशकः प्रो. श्रीनिवास वरखेडीवर्यः । कर्णाटकराज्यगृहमण्डल्याः अध्यक्षः गि टि … Continue reading