Monthly Archives: May 2012

स्नातकपूर्वदीक्षान्तसमारोहः

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य २०११-२०१२तमवर्षस्य स्नातकपूर्वदीक्षान्तसमारोहः जून् मासस्य ३० दिनाङ्के भविष्यति ।

विश्वविद्यालयस्य जालस्थलस्य परिचयपुस्तिकायाः च लोकार्पणम्

बेङ्गलूरुनगरस्य कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषदः सभाङ्गणे मेमासस्य १६ दिनाङ्ग्के प्रवृत्ते समारम्भे प्रो. के एम् कावेरियप्पमहोदयः (कार्यनिर्वहणानिर्देशकः, कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषत्) कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधिकृतस्य जालस्थलस्य (www.ksu.ac.in) अनावरणं कृतवान् । अस्मिन्नेव सन्दर्भे विश्वविद्यालयस्य परिचयपुस्तिकां प्रो. एस् सि शर्मामहाभागः (कुलपतिः, तुमकूरु विश्वविद्यालयः तथा उपाध्यक्षः, कर्णाट्कराज्य-उन्नतशिक्षणपरिषत्) लोकाय अर्पितवान् । कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः … Continue reading

वार्षिकोत्सवः गीताजयन्ती च

मैसूरुनगरस्य कृष्णमूर्तिपुरे विद्यमानायां श्रीगणेशसंस्कृतज्योतिषपाठशालायां जनवरीमासस्य द्वाविंशतौ वार्षिकोत्सवः गीताजयन्त्युत्सवश्च आयोजितः । पाठाशालायाः छात्रैः कृतेन वेघोषेण प्रार्थनया च कार्यक्रमः आरब्धः । विद्वान् के पार्थनारायणः, पाठशालायाः प्राचार्यः, सर्वान् स्वागतीकृतवान् । सभायाः आध्यक्ष्यम् ऊढवान् स्ंस्कृतशिक्षणनिर्देशनालयस्य निर्देशकः प्रो. श्रीनिवास वरखेडीवर्यः । कर्णाटकराज्यगृहमण्डल्याः अध्यक्षः गि टि … Continue reading

फलितांशाः उद्घोषिताः

फेब्रवरी २०१२ मासे प्रवृत्तानां प्रथमा-काव्य-साहित्यपरीक्षाणां फलितांशाः उद्घोषिताः सन्ति । केन्द्रशः फलितांशः द्रष्टुम् अत्र क्लिक् करोतु ।

विश्वविद्यालयस्य जालस्थलस्य अनावरणम्

कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधिकृतजालस्थलस्य www.ksu.ac.in इत्यस्य अनावरणं मे मासस्य १६ दिनाङ्के भविष्यति । श्रीसिद्दय्यमहाभागः (भा.प्र.से, प्रधानकार्यदर्शी, उन्नतशिक्षणविभागः, कर्णाटकसर्वकारः), प्रो. एस्.सि.शर्ममहाभागः च (कुलपति, तुमकूरुविश्वविद्यालयः तथा उपाध्यक्षः, उन्नतशिक्षणपरिषद्, कर्णाटकसर्वकारः) अत्र उपस्थितौ भवतः । अस्मिन्नेव सन्दर्भे विश्वविद्यालयस्य परिचयपुस्तिकायाः अपि लोकार्पणं करिष्यते । समारम्भस्य आध्यक्ष्यं वहिष्यति … Continue reading