संस्कृतविश्वविद्यालयाः

भारतदेशे १४ संख्याकाः संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति, नेपालदेशे एकः संस्कृतविश्वविद्यालयः वर्तते । कस्या अपि अन्यस्याः भाषायाः अध्ययनार्थम् एतावन्तः विश्वविद्यालयाः न विद्यन्ते लोके ।

Comments are closed.