भारतीयानां लोहज्ञानम्

वैदिकसाहित्ये अनेकेषां लोहानाम् उल्लेखः दृश्यते । मेहरौलीमध्ये विद्यमानः लोहस्तम्भः (क्रि.श पञ्चमशतकात् पूर्वं निर्मितः) भारतीयानां लोहकर्मकौशल्यस्य साक्षिभूतः अद्यापि तिष्ठति ।

Comments are closed.