स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि




वार्ताः




कार्यक्रमाः


सुभाषितम्



  • भाषासु मुख्या मधुरा

    भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती |
    तस्यां हि काव्यम् मधुरं तस्मादपि सुभाषितम् ||

    विश्वे विद्यमानासु सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा प्रधाना, अति मधुरा च । तस्यां भाषायामपि काव्यानि अतिरम्याणि । काव्येषु अपि सुभाषितं बहुमधुरम् ।


Comments are closed.