स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • काकः कृष्णः पिकः कृष्णः

    काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः |
    वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ||

    काकः अपि कृष्णवर्णीयः, पिकः अपि कृष्णवर्णीयः । अतः दर्शनेन तयोर्मध्ये भेदः न ज्ञायते । किन्तु, यदा वसन्तकालः आयाति, तदा मधुरगानेन पिकस्य अभिज्ञानं शक्यते एव । एवमेव गुणवतां पुरुषाणां योग्यता अपि तेषां कार्येणैव ज्ञायते ।


Comments are closed.