स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं

    व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् |
    आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ||

    व्यायामकरणेन आरोग्यं लभ्यते, आयुः वर्धते, बलं प्राप्यते, सुखं च भवति । मनुष्यस्य आरोग्यमेव परमं भाग्यम् । आरोग्यवान् पुरुष एव सर्वं साधयितुं शक्नोति ।


Comments are closed.