स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • क्षणशः कणशश्चैव

    क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत् |
    क्षणे नष्टे कुतो विद्या , कणे नष्टे कुतो धनम् ||

    प्रत्येकं क्षणम् उपयुज्य विद्याभ्यासं कुर्यात्, प्रत्येकं कणं सङ्गृह्य धनार्जनं कुर्यात् । यदि क्षणानि व्यर्थानि भवन्ति, तर्हि विद्या न सिध्यति । यदि कणाः नष्टाः भवन्ति, तर्हि धनं न प्राप्यते ।


Comments are closed.