स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं

    उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम् |
    सोत्साहस्य च लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ||

    उत्साहः अत्यन्तं प्रबलः । उत्साहापेक्षया प्रबलम् अन्यत् किमपि नास्ति । उत्साहवतः मनुष्यस्य इह असाध्यं किमपि न भवति ।


Comments are closed.