स्वागतम्


नूतनविषयाः


उद्घोषणानि
वार्ताः
कार्यक्रमाः


सुभाषितम्  • सत्यं माता पिता ज्ञानं

    सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा |
    शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः ||

    सत्यवचनमेव मम जननी, ज्ञानमेव जनकः, धर्मः सहोदरः, करुणा सुहृत्, शान्तिः भार्या, सहना सुतः । एवम् एते षड्गुणाः एव निजबान्धवाः ।


Comments are closed.