ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨, Subject:Gadya

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨, ವಿಷಯ: ಪದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨, ವಿಷಯ:ಅಮರಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨, ವಿಷಯ:ವ್ಯಾಕರಣ,ಪ್ರಬ೦ಧ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ಅಮರ,ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ಚ೦ಪು ಕಾವ್ಯಮ್ ನಾಟಕಮ್ ನಾಟಕಲಕ್ಷಣಮ್ ಚ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಚ೦ಪು ಕಾವ್ಯಮ್

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ತರ್ಕ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:English

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨
,ವಿಷಯ:ವ್ಯಾಕರಣ

Comments are closed.