Category Archives: Uncategorized

ವೇದ ಪ್ರಥಮಾ ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ವೇದ ಪ್ರಥಮಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವೇದ ಪ್ರವೇಶ ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ವೇದ ಪ್ರವೇಶ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವೇದ ಮೂಲ ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ವೇದ ಮೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ)

A B C D E F G I J K A-01 B-01 C-01 D-02 E-02 F-01 G-01 I-01 J-01 K-01 A-02 B-02 C-02 D-04 E-03 F-02 G-02 I-02 J-02 K-04 A-03 B-03 C-03 D-05 E-04 F-03 G-03 I-03 J-03 K-05 … Continue reading

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P Q R S T   L-01 M-01 N-01 O-01 P-01 Q-02 R-02 S-01 T-01   L-02 M-02 N-02 O-02 P-02 Q-05   T-02   L-13 M-04 N-06 O-03 P-03 Q-06     T-04   L-05 … Continue reading

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P Q R S T L-01 M-01 N-01 O-01 P-01 Q-01 R-01 S-01 T-01 L-02 M-02 N-02 O-02 P-02 Q-02 R-02   T-02 L-03 M-03 N-03 O-03 P-03 Q-03   T-04 L-04 M-04 N-04 O-04 P-04 … Continue reading

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ)

A B C D E F G I J K A-01 B-01 C-01 D-02 E-02 F-01 G-02 I-01 J-01 K-01 A-02 B-02 C-02 D-03 E-03 F-02 G-03 I-02 J-02 K-02 A-03 B-03 C-03 D-04 E-04 F-03 G-04 I-03 J-03 K-03 … Continue reading

ಶೂನ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖ

ಶೂನ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ (೧೪.೨೨.೨೩) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.