ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P Q R S T  
L-01 M-01 N-01 O-01 P-01 Q-02 R-02 S-01 T-01  
L-02 M-02 N-02 O-02 P-02 Q-05   T-02  
L-13 M-04 N-06 O-03 P-03 Q-06     T-04  
L-05 M-05 N-07 O-04 P-04       T-05  
L-07 M-06 O-05 P-05       T-06  
L-08 M-07 O-06 P-06        
  M-08   O-08 P-07      
  M-09   O-13 P-08    
  M-10   P-09    
  M-11 P-10    
  M-12 P-13    
  M-13 P-14  
  M-15 P-15  
  M-16 P-16  
  M-17 P-17  
  M-18 P-18  
  M-19 P-19  
  M-20    

Comments are closed.