Monthly Archives: May 2015

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ) ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ)

A B C D E F G I J K A-01 B-01 C-01 D-02 E-02 F-01 G-01 I-01 J-01 K-01 A-02 B-02 C-02 D-04 E-03 F-02 G-02 I-02 J-02 K-04 A-03 B-03 C-03 D-05 E-04 F-03 G-03 I-03 J-03 K-05 … Continue reading

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P Q R S T   L-01 M-01 N-01 O-01 P-01 Q-02 R-02 S-01 T-01   L-02 M-02 N-02 O-02 P-02 Q-05   T-02   L-13 M-04 N-06 O-03 P-03 Q-06     T-04   L-05 … Continue reading

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P Q R S T L-01 M-01 N-01 O-01 P-01 Q-01 R-01 S-01 T-01 L-02 M-02 N-02 O-02 P-02 Q-02 R-02   T-02 L-03 M-03 N-03 O-03 P-03 Q-03   T-04 L-04 M-04 N-04 O-04 P-04 … Continue reading

ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ)

A B C D E F G I J K A-01 B-01 C-01 D-02 E-02 F-01 G-02 I-01 J-01 K-01 A-02 B-02 C-02 D-03 E-03 F-02 G-03 I-02 J-02 K-02 A-03 B-03 C-03 D-04 E-04 F-03 G-04 I-03 J-03 K-03 … Continue reading

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೇಂದ್ರ ಎ – ಕೆ) ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ – ಟಿ)

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ