Monthly Archives: June 2012

ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರೂಪ New

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ಪ್ರಾರೂಪವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ಪ್ರಥಮಾ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ