ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ

ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

Comments are closed.