ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ

ಕಾಶೀನಗರದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ’ಕಾಶೀವಿದ್ಯಾಸುಧಾನಿಧಿ’ಯು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ.

Comments are closed.