ಸಂಸ್ಕೃತವಾರ್ತೆಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬.೫೫ರಿಂದ ೭.೦೦, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ೬.೧೦ರಿಂದ ೬.೧೫) ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬.೫೫ ರಿಂದ ೭.೦೦) ಸಂಸ್ಕೃತವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

Comments are closed.