ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ೨೦೦೬ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸತ್ಯವ್ರತಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

Comments are closed.