ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಠಶಾಲೆಗಳು

ಇಂದು ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ೫೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೫೦೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಾಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Comments are closed.