ಶೂನ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖ

ಶೂನ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ (೧೪.೨೨.೨೩) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Comments are closed.