ಭಾರತೀಯರ ಲೋಹಜ್ಞಾನ

ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಹಗಲ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಹರೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಹದ ಕಂಬವು (ಕ್ರಿ.ಶ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು) ಭಾರತೀಯರ ಲೋಹದ ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Comments are closed.