‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ’

ಇಂದು ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಪ್ರಕಾರವು ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರುತನಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

Comments are closed.