‘ಪೈ’ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿರ್ಣಯ

ಇಂದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಪೈ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿರ್ಣಯವು ಆಚಾರ್ಯ ಬೋಧಾಯನರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

Comments are closed.