ದಶಮಾನಪದ್ಧತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ದಶಮಾನಪದ್ಧತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ ೪೦೦)

Comments are closed.