ಏಕಂ ವಿಷರಸಂ ಹಂತಿ

ಏಕಂ ವಿಷರಸಂ ಹಂತಿ ಶಸ್ತ್ರೇಣೈಕಶ್ಚ ವಧ್ಯತೇ |
ಸರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸಪ್ರಜಂ ಹಂತಿ ರಾಜಾನಂ ಮಂತ್ರವಿಪ್ಲವ: ||

ವಿಷರಸವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆಯುಧವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಂತ್ರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.

Comments are closed.