ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ:ಪದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ:ನಾಟಕ್, ಚಂಪೂ,ಅಮರಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ: ವ್ಯಾಕರಣ,ಪ್ರಬ೦ಧ ಮತ್ತು ಪತ್ರಲೇಖನ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ: ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ: ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭, ವಿಷಯ: ಹಿಂದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ,ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ಪದ್ಯ,ವ್ಯಾಕರಣ, ಅಮರಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಅನುವಾದ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ನಾಟಕಮ್ ಚಂಪೂ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ: ವ್ಯಾಕರಣಮ್

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ತರ್ಕ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:ಕನ್ನಡ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ: ಸಂಸ್ಕೃತ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೭,ವಿಷಯ:English

———————————————————————————————————————
ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨, ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨, ವಿಷಯ:ಪದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨, ವಿಷಯ:ಅಮರಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨, ವಿಷಯ: ವ್ಯಾಕರಣ,ಪ್ರಬ೦ಧ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ಅಮರ,ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ನಾಟಕಮ್ ನಾಟಕಲಕ್ಷಣಮ್ ಚ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಚ೦ಪು ಕಾವ್ಯಮ್

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ತರ್ಕ

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:English

ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨೦೧೨,ವಿಷಯ:ವ್ಯಾಕರಣ

Comments are closed.