ಸಾಹಿತ್ಯ

Back

ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ


Text Books


SAHITYA

Sahitya Sopanam – 1 (I year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 40.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Sahitya Sopanam-2 (I year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 40.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Vyakarna-Sopanam (I year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 45.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Tarka sopanam (I year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 40.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Sahitya Saurabham- 1 (II year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 40.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Sahitya Saurabham -2 (II year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost: INR. 45.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Tarka saurabham (II year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 45.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18


ಭೋಧನಾ ಅವಧಿಗಳು:

ಸಾಹಿತ್ಯ 1,2ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ 6 ಅವಧಿಗಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ:

ಸಾಹಿತ್ಯ 1ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 10
ಸಾಹಿತ್ಯ 2ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 10
ಸಾಹಿತ್ಯ 3ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 10

Comments are closed.