ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫-೨೦೧೬(ಕೋಡ್ ಎಲ್ – ಟಿ)

L M N O P R T
L-14 M-01 N-09 O-01 P-04 R-04 T-03
  M-03 N-13 O-04 P-03   T-05
  M-04   O-08 P-04    
  M-09   O-09 P-06    
  M-10   O-10 P-09    
  M-13   O-11 P-15    
  M-17   O-26 P-16    
  M-26     P-17    
  M-27          
  M-29          
  M-29          
  M-30          
  M-32          
  M-33          
  M-34          

Comments are closed.