ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫-೨೦೧೬(ಕೋಡ್ ಎ – ಕೆ)

A B C D E F G I J K
A-01 B-05 C-03 D-21 E-02 F-01 G-01 I-03 J-05 K-09
A-02 B-06   D-38 E-05 F-02 G-07 I-05   K-12
A-03 B-12   D-71 E-08     I-09    
A-20 B-14   D-72 E-09          
A-31 B-18     E-16        
A-37       E-17        
        E-22        
        E-23        
        E-25        
        E-35        
        E-36        
        E-37        
        E-38        
        E-47        

Comments are closed.