ವೇದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

A-01 D-21 D-29 D-71 D-72 E-01 F-02 P-01 P-04 P-06 P-15

Comments are closed.