ವೇದ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೫-೧೬


A-01 A-25 B-27 D-29 D-34 D-71 D-72 E-01 F-01 F-02 I-10 J-05
M-36 M-38 O-39 P-01 P-03 P-06 P-15 Q-14 GuruGunta Amareshwara UA-149 UA-150 UA-156

Comments are closed.