ವೇದ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಫಲಿತಾಂಶ ೨೦೧೬-೨೦೧೭

A-01 A-25 B-27 D-21 D-29 D-34 D-71 D-72 E-01 F-01 F-02 I-10
O-45 O-46 O-47 P-01 P-06 P-15 R-05 R-06 R-07 R-08

Comments are closed.