ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

—————-

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮಾ,ಕಾವ್ಯ ಹಾಗು ವೇದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ವಿಳಾಸ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇದ ವಾಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಭಾಗ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಥಮ ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರಥಮ ಅನುಬಂಧ-2

ಕಾವ್ಯ ಅನುಬಂಧ-1

ಕಾವ್ಯ ಅನುಬಂಧ-2

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಬಂಧ-1

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಬಂಧ-2

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ 2021-22

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್

————————

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮಾ, ವೇದ, ಕಾವ್ಯ ,ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮಾ / ವೇದ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾವ್ಯ/ ವೇದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ

————————————————————————————————————-
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

————————————————————————–
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಥಮ-ಅನುಬಂಧ

ಕಾವ್ಯ-ಅನುಬಂಧ

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಅನುಬಂಧ

Comments are closed.