ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮಾ / ವೇದ ಪ್ರಥಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾವ್ಯ/ ವೇದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ

————————————————————————————————————-
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಥಮ ಅನುಬಂಧ-1

ಕಾವ್ಯ ಅನುಬಂಧ-1

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಬಂಧ-1

ಅನುಬಂಧ-2
————————————————————————–
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಥಮ-ಅನುಬಂಧ

ಕಾವ್ಯ-ಅನುಬಂಧ

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಅನುಬಂಧ

Comments are closed.