ಪ್ರವೇಶ

1. ಪ್ರಥಮಾ,ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ.

(ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)


2. ಪ್ರಥಮಾ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು


3. ಕಾವ್ಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು


4. ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು

Comments are closed.