ಪ್ರಥಮ

Back

ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮText Books


PRATHAMA

Vibhaa (I year)


Written By :Various Authors
Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18
Cost:INR. 38.00
Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Prabha (II year)


Written By :Various Authors
Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18
Cost:INR. 38.00
Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

ಭೋಧನಾ ಅವಧಿಗಳು:

ಪ್ರಥಮಾ 1,2,3 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ 3 ಅವಧಿಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ:

ಪ್ರಥಮಾ 1ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 20
ಪ್ರಥಮಾ 2ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 20
ಪ್ರಥಮಾ 3ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 20

Comments are closed.