ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲಪಟ್ಟಿ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

———————————————————————————————————————
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೇದ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ,ವೇದ , ಜೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ 2016-17

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ/ ವೇದ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ 2016-17

೨೦೧೫-೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರತಿ.

೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಮತ್ತು ಜೈನ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

೨೦೧೨ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Comments are closed.