ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ವಿ. ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೮

ಮೊಬೈಲ್ – 94486 23240
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ – 080 – 26705596

ಈ-ಮೈಲ್ – vgirishkgl@gmail.com, skt.directorate@gmail.com

Comments are closed.