ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಲಯ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಲಯ ಸ೦ಯೋಜಕರ ಮಾಹಿತಿ: ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ವಿದ್ವಾನ್ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಎಸ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಶಿವರುದ್‌ರಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಚಿನ್ಮಯಗಿರಿ ಮಹಂತಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ- 9449185593
ಶ್ರೀ. ದ್ಯಾಮಪ್ಪ
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,
ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ರೆಡ್ಡಿಬೀದಿ,
ಬಳ್ಳಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ- 9986076581

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Comments are closed.