ಕಾವ್ಯ

Back

ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ


Text Books


KAVYA

Vyakarana Navaneetam (I year)


Written By :Various Authors
Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18
Cost:INR. 18.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Kavya Navaneetam (I year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 30.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Kavyamrutham (II year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 18.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Vyakarnamrutham(II year)


Written By :Various Authors

Published By :Prasaranga, Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

Cost:INR. 30.00

Available at : Karnataka Samskrit University Campus, Pampa Mahakavi Road, Chamarajpet, Bengaluru – 18

ಭೋಧನಾ ಅವಧಿಗಳು:

ಕಾವ್ಯ 1,2ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ 4 ಅವಧಿಗಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ:

ಕಾವ್ಯ 1ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 15
ಕಾವ್ಯ 2ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 15
ಕಾವ್ಯ 3ನೇ ತರಗತಿ – ಕನಿಷ್ಠ 15

Comments are closed.