ಮುಖಪುಟ


ಹೊಸತು


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ವಾರ್ತೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಬಲಂ ರಾಜಾ

    ದುರ್ಬಲಸ್ಯ ಬಲಂ ರಾಜಾ, ಬಾಲಾನಾಂ ರೋದನಂ ಬಲಮ್ |
    ಬಲಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಮೌನಿತ್ವಂ ಚೌರಾಣಾಮನೃತಂ ಬಲಮ್ ||

    ದುರ್ಬಲರಾದವರಿಗೆ ರಾಜನೇ ಬಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಳುವೇ ಬಲ, ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಮೌನವೇ ಬಲ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಸುಳ್ಳೇ ಬಲ.


Comments are closed.