ಮುಖಪುಟ


ಹೊಸತು


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ವಾರ್ತೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

    ಭಾರತದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೪ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ.


Comments are closed.