ಮುಖಪುಟ


ಹೊಸತು


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ವಾರ್ತೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ

    ಚಿಂತನೀಯಾ ಹಿ ವಿಪದಾಂ ಆದಾವೇವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ |
    ನ ಕೂಪಖನನಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೇ ವಹ್ನಿನಾ ಗೃಹೇ ||

    ಬರಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚಿಸಿರಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ.


Comments are closed.