ಮುಖಪುಟ


ಹೊಸತು


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ವಾರ್ತೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಅಶ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ವೇಗೋ

    ಅಶ್ವಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ವೇಗೋ ಮತ್ತಂ ಸ್ಯಾದ್ ಗಜಭೂಷಣಂ |
    ಚಾತುರ್ಯಮ್ ಭೂಷಣಂ ನಾರ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗೋ ನರಭೂಷಣಂ ||

    ಕುದುರೆಗೆ ವೇಗವೇ ಭೂಷಣ, ಆನೆಗೆ ಮದವೇ ಭೂಷಣ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯವೇ ಭೂಷಣ, ಉದ್ಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಷಣ.


Comments are closed.