ಮುಖಪುಟ


ಹೊಸತು


ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ವಾರ್ತೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ  • ಮೃಗಾ ಮೃಗೈಃ ಸಂಗಮುಪವ್ರಜಂತಿ

    ಮೃಗಾ ಮೃಗೈಃ ಸಂಗಮುಪವ್ರಜಂತಿ ಗಾವಶ್ಚ ಗೋಭಿಸ್ತುರಗಾಸ್ತುರಂಗೈ: |
    ಮೂರ್ಖಾಶ್ಚ ಮೂರ್ಖೈ: ಸುಧಿಯ: ಸುಧೀಭಿ: ಸಮಾನಶೀಲವ್ಯಸನೇಷು ಸಖ್ಯಂ ||

    ಜಿಂಕೆಗಳು ಜಿಂಕೆಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಹಸುಗಳು ಹಸುಗಳೊಡನೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮೂರ್ಖರು ಮೂರ್ಖರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತರು ಪಂಡಿತರೊಡನೆ. ಸ್ನೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನವಾದ ಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವಂತಹವರೊಡನೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.


Comments are closed.